Phần mềm kế toán An Spring version 5.0 được viết trên môi trường .Net 2008 và dùng cơ sở dữ liệu SQL Server 2008 R2. Các tính năng trên phần mềm:

 • Quản lý qui trình bán hàng, theo dõi đơn hàng
 • Quản lý kho, nhập xuất hàng hóa
 • Quản lý hóa đơn mua vào bán ra
 • Quản lý công nợ phải trả, phải thu
 • Quản lý tiền mặt và thanh toán ngân hàng
 • Quản lý nhân sự và tính tiền lương
 • Quản lý Thu/Chi tiền mặt, ủy nhiệm chi và giấy báo có ngân hàng
 • Báo cáo nhập xuất tồn, thẻ kho, truy vấn dữ liệu kho và thông tin hàng hóa
 • Báo cáo công nợ, sổ quỹ tiền mặt, số cái và các sổ kế toán khác
 • Báo cáo tài chính: Bảng kết quả hoạt động kinh doanh, Bảng cân đối kế toán và bảng Lưu chuyển tiền tệ.
 • Xem các dashboard, đồ thị theo các chỉ tiêu theo yêu cầu từ khách hàng
 • Phân quyền sử dụng theo từng tính năng, từng phân hệ
 • Truy vấn lịch sử giao dịch, người sử dụng
 • Thuận tiện viết thêm các tính năng để tùy biến theo đặc thù công ty
 • Backup định kỳ hàng ngày

SƠ ĐỒ HOẠCH TOÁN KẾ TOÁN 

Nghiep vu

 

QUI TRÌNH BÁN HÀNG

QT Ban Hang